Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

O ιστότοπος www.adventuresa.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου (στο εξής καλούμενο «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» ή «Ιστότοπος») που δημιούργησε και λειτουργεί η ατομική εταιρεία AdVenture AE (εφεξής αναφερόμενη ως «Εταιρεία») που εδρεύει στην Αθήνα στην Βασιλέως Γεωργίου Β’ 10 με Α.Φ.Μ. 099757869 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@adventuresa.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος: 210 7291063.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.adventuresa.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του Hλεκτρονικού Kαταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία «Επισκέπτης» ή/και «Χρήστης» ή «Πελάτης», αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον ή πραγματοποιεί και παραγγελία και αγορά προϊόντων και υπηρεσιών στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις που διατυπώνονται εδώ, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του Ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, σε ό,τι αφορά την ταυτότητα της Εταιρείας όσο και τις παρεχόμενες μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συναλλαγές. Η Εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από ηλεκτρονικές καταχωρήσεις δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Η ιστοσελίδα αυτή της AdVenture A.E. παρέχει τις υπηρεσίες της στους χρήστες/επισκέπτες της σύμφωνα με τους ακόλουθους Όρους Χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών του μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η AdVenture A.E. λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα του να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Η AdVenture A.E. δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και πληροφοριών και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η AdVenture A.E., παρότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς το αντίθετο, δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός του τόπος καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Η διασύνδεση της ιστοσελίδας με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών.

Η AdVenture A.E. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών – επισκεπτών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Κάθε πληροφορία, κείμενο, γραφικό, εικόνες, λογισμικό και οπτικοακουστικό έργο, που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα της AdVenture A.E. αποτελεί πνευματικό δημιούργημα της AdVenture A.E. και ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2121/1993 «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων».

Απαγορεύεται κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή χρήσης τους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της AdVenture A.E. Απαγορεύεται επίσης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του της AdVenture A.E. η οποιαδήποτε χρήση, downloading, εκμετάλλευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διανομή και αντιγραφή με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, υπό την προϋπόθεση πως αυτές δεν θα αλλοιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο, και μόνο εφόσον προορίζονται για προσωπική πληροφοριακή χρήση από τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Η AdVenture A.E. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους ή/και κανόνες ή/και τις προϋποθέσεις, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενημερώνοντας τους επισκέπτες με ανάρτηση των νέων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που ενδεχομένως προκύψει στα πλαίσια εφαρμογής των παρόντων Όρων Χρήσης, είτε κατά τη διάρκεια ισχύος είτε μετά την καταγγελία αυτών, ακόμη και για τις διαφορές περί την ισχύ, ερμηνεία ή εκτέλεση αυτών εφαρμοστέο ορίζεται το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε ανωτέρω διαφορά αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται, τα Δικαστήρια των Αθηνών, κάθε δικαιοδοσίας και κάθε διαφοράς (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), συμπεριλαμβανομένων των δικών σχετικά με διαδικασία εκτελέσεως, λήψη ασφαλιστικών μέτρων, διαφορών εκ πιστωτικών τίτλων κλπ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με τους «Διαχειριστές» της ιστοσελίδας παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας που άπτεται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε άμεσα.

Η AdVenture A.E. παρέχει την δυνατότητα στους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας, να επιλέξουν την πληροφόρησή τους από την ιστοσελίδα με την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων “newsletters” στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα δίνεται η δυνατότητα διακοπής λήψης τους.